برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک ، در عصر حاضر با توجه به پیچیدگی های موجود و تغییرات روزافزون کسب و کارها به یکی از مسائل مهم موفقیت کسب و کارها تبدیل شده است و ضرورت تدون سند جامع  برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک غیر قابل انکار و اجتناب ناپذیر است. چه بسیارند مدیرانی که که بارها وقتی از تدوین و اهمیت برنامه ریزی استراتژیک از آنها پرسیده می شود ، پاسخی جز اینکه ما برنامه هایمان را در ذهن داریم و می دانیم چکار باید کرد، را نشنید ه ایم. داشتن برنامه در ذهن خوب است ولی قطعا جایگزین سند برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک که در آن بسیاری از مولفه های تاثیر گذار بر صنعت تدوین شده است نمی شود. برنامه ریزی استراتژیک  سند زنده و راهنمای جامع سازمان است.

راهنمای جامع سازمان است.