صفحه نخست » درباره ما
درباره ما

 

شمارة تجديد نظر : 6

                        خط مشي كيفيت

 

 شركت فرش نگين مشهد در سال 1371 تأسيس و به بهره برداري رسيده و توليد كننده انواع فرشهاي ماشيني ميباشد.فرش نگين مشهد به منظور اطمينان و اعتماد مشتري سيستم تضمين كيفيت مناسبي را مطابق الگوي مديريت كيفيت ISO 9001/2008 درسازمان خود مستقر نموده ، الزامات آن را برآورده ساخته ، در طراحي- توسعه و توليد بكار گرفته و جهت موفقيت پايدار سازمان پيوسته اثربخشي آنرا بهبود مي بخشد.. 

شركت فرش نگين مشهد بر اساس اعتقاد كامل به اصول مديريت كيفيت متعهد ميباشد كه:

اول : هدف اصلي راتامين نظرات وافزايش رضايت مشتريان خودبا رعايت  قوانين و ارزشهاي اساسي بداند.

دوم : محيطي مناسب در داخل سازمان جهت اجراي اهداف كلان خود ايجاد و برقرار نمايد.

سوم : از مشاركت تمامي كاركنان خود و دانش ، تجربه ، تخصص ، خلاقيت ها و نوآوري هاي آنها در همة سطوح جهت نيل به اهداف سازماني بهره برده و بستر بروز آنها را فراهم نمايد.

چهارم : همة منابع و فعاليت هاي سازمان در قالب فرآيندها اداره شده و ارتباطات اثربخش و كار در قالب گروه را جهت تسهيل و تسريع نمودن رسيدن به اهداف تشويق نمايد.

پنجم : مرتبا" در حال تجزيه و تحليل نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهديدات دروني و بيروني سازمان بوده و داراي يك سيستم با فرآيندهاي مرتبط با اهداف مشخص شده باشد كه شناسائي ، درك و ادارة آن باعث بهبود بهره وري ، اثربخشي و كارآئي سازمان شود.

ششم : بهبود مستمر ، اقدامات پيشگيرانه و اصلاحي جزو اهداف هميشگي باشد و با حركت به سمت دانائي بيشتر از توجه به آخرين پيشرفت ها و تكنولوژي در سطح جهان غفلت ننمايد و در اين مسير به آموزش و افزايش مهارت كاركنان توجه نمايد.

هفتم : تصميم گيريها بر اساس كار كارشناسي ، خردجمعي ، وحدت رويه ، واقعيات ، تحليل داده ها و اطلاعات صورت پذيرد.

هشتم : روابط متقابل سودمندي با عرضه كنندگان خود داشته و از هيچگونه همكاري و مساعدتي با آنان جهت تعامل بيشتر دريغ ننمايد و از تجارب موفق ساير شركت ها استفاده نمايد.

نهم : در فرآيندهاي اجتماعي ، كارگروه ها و تشكل ها حضوري فعال داشته و به مسؤوليتهاي اجتماعي خود در زمينه هاي محيط زيست ، ايمني  و بهداشت پايبند باشد.

دهم : در همه فعاليت های فوق ، شرکت فرش نگين مشهد اهميت نام و نشان تجاری خود را به عنوان يک برند برتر تثبيت شده در بازار قدر می شناسد و بر آن تاکيد می ورزد.

 

                                                        مدير عامل

                                                                          15/04/1394

 


 شركت فرش نگين مشهد در سال 1371 تأسيس و به بهره برداري رسيده و توليد كننده انواع فرشهاي ماشيني ميباشد. فرش نگين مشهد به منظور اطمينان و اعتماد مشتري سيستم تضمين كيفيت مناسبي را مطابق الگوي مديريت كيفيت  درسازمان خود مستقر نموده ......  ادامه مطلب